മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കുരണ്ടി Edit
    ഇരിക്കാനുള്ള പലക
    a piece of wood used for sitting on


Entries from Datuk Database

കുരണ്ടി1(നാമം):: ഇരിക്കാനുള്ള പലക
കുരണ്ടി2(നാമം):: ഒരുമരുന്നു ചെടി
കുരണ്ടി2(നാമം):: കരിമ്പനയുടെ കായ്
കുരണ്ടി2(നാമം):: അണ്ടി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അമ്പറാ, അഗീര്‍ണ്ണ, ഛദ്മി, മിരട്ടല്‍, ഉപനാഹം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean