മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കുമിയുക Edit
    കൂമ്പാരമാവുക, വര്‍ദ്ധിക്കുക
    heap, increase


Entries from Datuk Database

കുമിയുക(ക്രിയ):: കുനിയാവുക, കൂമ്പാരമാവുക, കുന്നുകൂടുക, വര്‍ധിക്കുക (ധാന്യവും മണലും മറ്റുംപോലെ)
കുമിയുക(നാമം):: കുമിപ്പ്, കുമിയല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ statuette, അകൃതക്രയി, അതിഘ്നി, അംബരഗ, മുഴയ്ക്കുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean