മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കുമിക്കുക Edit
    കുമിയുന്നതിന് ഇടയാക്കുക
    to heap up


Entries from Datuk Database

കുമിക്കുക(ക്രിയ):: കുമിയുന്നതിന് ഇടയാക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ വിവേകം, ഉച്ചരണം, പര്യാലോചന, കുശലോക്തി, തിലരസം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean