മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കുനഖം Edit
    ചീത്തനഖം, കുഴിനഖം
    whitlow


Entries from Datuk Database

കുനഖം(നാമം):: ചീത്തനഖം
കുനഖം(നാമം):: നഖത്തിലുണ്ടാകുന്ന രോഗം, കുഴിനഖം നഖച്ചുറ്റ് മുതലായവ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ milliard, smug, ബ്ലീച്ച്, ബാഷ്കലന്‍, ഓഷ്ഠകം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean