മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കുദ്മളം Edit
    കുഡ്മളം, വിടരാനാരംഭിച്ച പൂമൊട്ട്
    blooming bud


Entries from Datuk Database

കുദ്മളം(നാമം):: കുഡ്മളം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gruff, sanctuary, ticket, അവതാ, അപക്രിയ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean