മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കുടിയാന്‍ Edit
    കുടികിടപ്പുകാരന്‍, പാട്ടക്കാരന്‍
    tenant, tenant who cultivates the, landlord's land


Entries from Datuk Database

കുടിയാന്‍(നാമം):: വീടുകെട്ടിപ്പാര്‍ക്കുന്നവന്‍, കുടിപാര്‍പ്പുകാരന്‍
കുടിയാന്‍(നാമം):: ജന്മിയുടെവസ്തുക്കള്‍ കൃഷിചെയ്യുന്നവന്‍, പാട്ടക്കാരന്‍, കര്‍ഷകന്‍
കുടിയാന്‍(നാമം):: ഒരു ഭരണവ്യവസ്ഥയുടെ കീഴില്‍ ജീവിക്കുന്നവന്‍, പ്രജ, പൗരന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ evanish, gudgeon, tweed, അപാംയോനി, അരിയാപൊരിയന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean