മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കുടിക Edit
    ചെറിയ കുടില്‍. പര്‍ണ്ണശാല, അമ്പലം.


Entries from Datuk Database

കുടിക(നാമം):: ചെറുകുടില്‍, പര്‍ണശാല
കുടിക(നാമം):: അമ്പലം, ക്ഷേത്രം
കുടിക(നാമം):: നദിയുടെ പേര്
കുടിക(നാമം):: ഒരു മര്‍മം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അംബായ, പാശന്‍, പരസാത്കൃത, കാളല്‍, കൂഹക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean