മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കുകം Edit
    ചക്രവാകപ്പക്ഷി
    the ruddy goose


കുകം
(പര്യായം) ചക്രവാകം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ facilitate, shaky, അഗ്നിദുഷിത, ഇഷ്ടക, ഇന്ദിരാകാന്തന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean