മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കുംഭോദരം Edit
    കുടവയറ്
    pot belly


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ grotto, അവചുല, അമര്‍ത്ത്യവൈരി, അന്തഃകോപം, ഇണുക്കിയിണുക്കി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean