മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കിളരം Edit
    ഉയരം, പൊക്കം
    height


Entries from Datuk Database

കിളരം(നാമം):: ഉയരം, പൊക്കം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ contend, horse race, yeast, അച്ഛന്ന, അകിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean