മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കിറുകിറുക്കുക Edit
    കിറുകിറ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുക, വിരോധം ഭാവിക്കുക
    make a grating sound,, show irritation


Entries from Datuk Database

കിറുകിറുക്കുക(ക്രിയ):: കിര്‍കിറ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുക
കിറുകിറുക്കുക(ക്രിയ):: വിരോധഭാവം പ്രകടമാക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ thyroid, അനഞ്ജന, മേശ, പ്രകാശകിരണം, രൗപ്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean