മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കിന്നിക്കോഴി Edit
    ശീമക്കോഴി.


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ onset, അക്കാനിമാടന്‍, ഫണിനി, അഭിനീത, house mate


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean