മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കാവ്യന്‍ Edit
നാമം [പുല്ലിംഗം]
    ശുക്രമഹര്‍ഷി.
    Sage Sukra.
Base: Sanskrit


കാവ്യന്‍ Edit
    കാഫീര്‍, സ്ത്രീ, കാവൃത്തി.


കാവ്യൻ
(പര്യായം) ശുക്രന്‍


Entries from Datuk Database

കാവ്യന്‍(നാമം):: ശുക്രന്‍, ഉശനസ്സ്
കാവ്യന്‍(നാമം):: കവിയുടെ മറ്റൊരു പുത്രന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ arousal, clinical, tomtom, wildcat, അവയവാര്‍ത്ഥം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean