മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കാളാംഗം Edit
    വാള്‍
    sword


Entries from Datuk Database

കാളാംഗം(നാമം):: വാള്‍ (കടും നീലനിറത്തിലുള്ള വായ്ത്തലയുള്ളതിനാല്‍)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ irrupt, ninny, obnoxious, running, അഗ്നിരൂപ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean