മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കാളമാടന്‍ Edit
    മലയരന്മാരുയെ ഒരു ദേവത.


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ benzene, അല്പദൃഷ്ടി, അദ്ധ്യവസിത, ഇലീവിഷന്‍, വിള


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean