മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കാളകൂടം Edit
    അത്യുഗ്രമായ ഒരു വിഷം, കാക്ക
    a deadly poison, crow


Entries from Datuk Database

കാളകൂടം(നാമം):: അത്യുഗ്രമായ ഒരു വിഷം
കാളകൂടം(നാമം):: വിഷം (സാമാന്യം)
കാളകൂടം(നാമം):: കാക്ക
കാളകൂടം(നാമം):: കാഞ്ഞിരം
കാളകൂടം(നാമം):: ഒരു നരകത്തിന്‍റെ പേര്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section




പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ maggot, raffish, receptacle, ചൊക്കട്ടാന്‍, വാക്ക്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean