മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കാലവാചി Edit
    സമയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന, കാലബോധമുണ്ടാക്കുന്ന
    indicating time


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pallet, retaliatory, അര്‍ച്ചനീയഅര്‍ച്യ, അക്രേണി, ആയസ്കാരം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean