മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കാര്‍വില്ല് Edit
    മഴവില്ല്
    rainbow


Entries from Datuk Database

കാര്‍വില്ല്(നാമം):: മഴവില്ല്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ propagate, unwieldy, അലങ്കാരചതുഷ്ടയം, അന്തരിക്ഷന്‍, അപാഹരിക്കുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean