മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കാര്‍മാരന്‍ Edit
    ശില്പി, കമ്മാളന്‍
    sculptor, architect


Entries from Datuk Database

കാര്‍മാരന്‍(നാമം):: ശില്‍പി, കര്‍മാളന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ on, പ്ലക്ഷതീര്‍ത്ഥം, വസ്തം, ഇടമുറിയുക, പുഷ്കസന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean