മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കാര്‍പ്പടന്‍ Edit
    ഭിക്ഷക്കാരന്‍, ജീര്‍ണ്ണിച്ച വസ്ത്രം ധരിച്ചവന്‍
    beggar, oe who wears, ragged cloths


Entries from Datuk Database

കാര്‍പ്പടന്‍(നാമം):: ജീര്‍ണവസ്ത്രം ധരിച്ചവന്‍
കാര്‍പ്പടന്‍(നാമം):: ഭിക്ഷക്കാരന്‍
കാര്‍പ്പടന്‍(നാമം):: ആവലാതിക്കാരന്‍, അപേക്ഷകന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ procurement, ആഗമവേദി, ഫാല്ഗുനാനുജന്‍, മടുമൊഴി, മുക്തിസാധനം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean