മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കാരക Edit
    ചെയ്യുന്ന, ഉണ്ടാകുന്ന
    doing, making


Entries from Datuk Database

കാരക(വിശേഷണം):: ചെയ്യുന്ന, ഉണ്ടാക്കുന്ന, നടത്തുന്ന

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അതിരൂക്ഷ, ആഭാസത്വം, പ്രചായിത, ആവേശിക്കുക, കീടകോശം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean