മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കാബ Edit
    മക്കയിലുള്ള മുസ്ലീം ദേവാലയം
    the Muslim temple at Mecca


Entries from Datuk Database

കാബ(നാമം):: മക്കായിലുള്ള പ്രസിദ്ധ മുസ്ലിം ദേവാലയം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അദ്ധ്യാത്മ, അജകാവ, അനുയുക്തി, ചെലുത്തുക, മുദിതം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean