മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കാഞ്ചന Edit
വിശേഷണം
    (സമസ്തപദത്തിന്‍റെ ആദിയില്‍) പൊന്‍നിറമുള്ള, സ്വര്‍ണനിര്‍മിതമായ.
    Golden, Made of gold.
Base: Sanskrit


Entries from Datuk Database

കാഞ്ചന(വിശേഷണം):: (സമസ്തപദത്തിന്‍റെ ആദിയില്‍) പൊന്‍നിറമുള്ള, സ്വര്‍ണനിര്‍മിതമായ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ portmanteau, അബുധ്ന, ചെത്തുക, മാപ്പ്, ഇവറ്റ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean