മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കാകണം Edit
    ഒരിനം കുഷ്ഠം
    a kind of leprosy


Entries from Datuk Database

കാകണം(നാമം):: കുഷ്ഠത്തില്‍ ഒരിനം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ austere, ചുള്ളിക്കമ്പ്, വിരാജിക്കുക, കുഴലി, ദീര്‍ഘതരു


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean