മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കശ്യപ Edit
    കറുത്ത പല്ലുള്ള
    having black teeth


Entries from Datuk Database

കശ്യപ(വിശേഷണം):: കറുത്തപല്ലുള്ള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ complicity, crucify, loam, passport, അട്ടാലയം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean