മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കവരകി Edit
    തടവുകാരന്‍
    prisoner


Entries from Datuk Database

കവരകി(നാമം):: തടവുകാരന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ complicity, kiosk, അവിറ്റ്, അപതാന, മധുമലര്‍കന്നി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean