മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കറ്റന്‍ Edit
    ശക്തന്‍, ഒരിനം പുലി
    a strong man, a kind of leopard


Entries from Datuk Database

കറ്റന്‍2(നാമം):: ശക്തന്‍
കറ്റന്‍2(നാമം):: ഒരിനം പുലി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ engrave, അര്‍ത്ഥവിത്ത്, അമൃതനീര്, ചെണ്ടുമല്ലിക, പപ്പ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean