മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കര്‍മ്മയോഗം Edit
    നിഷ്കാമകര്‍മ്മം, ഫലാപേക്ഷ കൂടാതെ ഈശ്വരാര്‍പ്പണമായി ചെയ്യുന്ന, കര്‍മ്മം
    action without anticipating any reward


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അകഴ്, അത്രമാത്രം, അസാധു, കംബി, ശകുന്തകം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean