മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കര്‍ദ്ദമിത Edit
    കര്‍ദ്ദമം പറ്റിയ, അഴുക്കായ.


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ enclave, അസ്താദ്രി, അനന്യജാനി, അതിരേകം, ഉദ്ബോധനം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean