മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കരിമ്പന Edit
നാമം
    ഒരു തരം പന
    a kind of palmyra palm


Entries from Datuk Database

കരിമ്പന(നാമം):: കറുത്ത ഒരിനം പന

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bisect, haul, malign, omni, അരുണസോദരന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean