മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കയ്യേറുക Edit
    അതിക്രമിക്കുക, കടന്നുകയറുക
    trespass


Entries from Datuk Database

കയ്യേറുക(ക്രിയ):: അന്യായമായി സ്വാധീനപ്പെടുത്തുക, കടന്നു കയറുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അര്‍ദ്ധജരതീയം, പണക്കാരന്‍, സ്മാര്‍ത്ത, ശലംഗന്‍, ludicrous


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean