മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കയ്യണ്ണം Edit
    കഞ്ഞുണ്ണി, കയ്യോന്നി


കയ്യണ്ണം Edit
    കഞ്ഞുണ്ണി, കയ്യോനി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ deport, predicate, ആപ്ലവവ്രതി, ഭദ്രചതുഷ്ടയ, വസുഭദ്രന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean