മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കയില്‍ Edit
    തവി
    ladle


Entries from Datuk Database

കയില്‍(നാമം):: തവി. (പ്ര.) കയിലാറ്റ = കയിലുകള്‍ കൊരുത്തിടത്തക്കവണ്ണം തുളകള്‍ ഉണ്ടാക്കി കെട്ടിത്തൂക്കുന്ന പലക
കയില്‍(നാമം):: പിടലി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ drear, lanoline, tiro, അരയാട, അഭ്രി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean