മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കഫി Edit
    കഫരോഗി
    a phlegmatic person


Entries from Datuk Database

കഫി(നാമം):: കഫരോഗി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അസംരംഭം, ഠം, വ്യായാമം, ക്ഷൗമം, നിവിഷ്ട


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean