മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കപുത്ഥം Edit
നാമം
    ഏലാവാലുകം, വിളാര്‍മരം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അംബഷ്ഠി, മൃകണ്ഡു, അപ്രീതി, ഉന്മിഷിതം, പ്രേഷകപ്രേഷകന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean