മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കന്യാധനം Edit
    സ്ത്രീധനം
    dowry


Entries from Datuk Database

കന്യാധനം(നാമം):: സ്‌ത്രീധനം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ corona, analog or analogue, അവക്പ്തി, അനുപൂര്‍വ്യ, ചുഴലുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean