മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കണ്ണായം Edit
    നേര്‍മ്മ, നേര്‍ത്ത വസ്ത്രം
    thinness, fine cloth


Entries from Datuk Database

കണ്ണായം(നാമം):: നേര്‍മ
കണ്ണായം(നാമം):: നേര്‍ത്ത വസ്ത്രം
കണ്ണായം(നാമം):: ചെറിയ ദ്വാരം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ supposition, അനുപാലു, ആസ്പദീഭൂത, ഒവ്വാത്ത, മുഞ്ജരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean