മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കണ്ഠീരവന്‍ Edit
    സിംഹം, മദം പൊട്ടിയ ആന
    lion, rouge elephant


Entries from Datuk Database

കണ്ഠീരവന്‍(നാമം):: സിംഹം
കണ്ഠീരവന്‍(നാമം):: മദം പൊട്ടുയ ആന
കണ്ഠീരവന്‍(നാമം):: മാടപ്രാവ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ spinney, അനതിശയിത, ആശുന, ഇപ്പോലെ, വള്ളപ്പാട്ട്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean