മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കണ്ടമാനം Edit
    തോന്നിയപടി, ആലോചന കൂടാതെ
    indiscriminately, recklessly


Entries from Datuk Database

കണ്ടമാനം(അവ്യയം):: തോന്നിയപടി, ആലോചന കൂടാതെ, ശ്രദ്ധയില്ലാതെ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ yack, അച്ചനാര്‍, ബലിസത്മം, ചെള്ള, വേതനി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean