മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കടുക്കാര Edit
    കട്ടക്കാര


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ captious, endeavour, പ്രപന്നപാലന്‍, ഉത്തരീയം, കാഷ്ഠിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean