മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കടുക്കാര Edit
    കട്ടക്കാര


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഭിപതിക്കുക, ആവൃത്ത്, ഛേമണ്ഡന്‍, സ്ഫുട, ഈഷിക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean