മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കടിയന്‍ Edit
    ഇടിയന്‍, കുടുമ്മിക്കാരന്‍, കൊങ്ങിണി ശുദ്രന്‍


കടിയന്‍ Edit
    കടിക്കുന്നവന്‍, കടിക്കുന്ന പട്ടി


Entries from Datuk Database

കടിയന്‍(വിശേഷണം):: കടിക്കുന്ന. ഉദാ: കടിയന്‍ പട്ടി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ checker, octahedron, ഇളയോരമ്മ, ഉരണകം, ഗുപ്തചരന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean