മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

കഞ്ചാവ് Edit
    ഒരു മയക്കുമരുന്ന്
    a narcotic drug


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sphenoid, അന്നവാഹി, യൗഗപദ്യം, മടുവ്, അകൃത്രിമം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean