മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഔത്തര Edit
    ഉത്തരദിക്കിനെ സംബന്ധിച്ച
    northern


ഔത്ത്ര Edit
    ഉപരിപ്ലവമായ, ഏകദേശമായ, തികച്ചും ശരിയല്ലാത്ത്.


Entries from Datuk Database

ഔത്തര(വിശേഷണം):: ഉത്തരദിക്കിനെ സംബന്ധിച്ച, ഉത്തരദിക്കിലുള്ള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആബ്കാരി, ഇംഗ, ഭൂദകേശി, വക്തവ്യ, സവന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean