മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഓസ്സ് Edit
    സൗജന്യം
    a complimentary gift, free


Entries from Datuk Database

ഓസ്സ്(നാമം):: സൗജന്യം. ഓസുക = പ്രതിഫലംകൊടുക്കാതെ കൈപ്പറ്റുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അപഹൃതി, അതിസാന്തപനം, യക്ഷി, വൈദേഹി, മന്നം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean