മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഓഷണ Edit
    തിപ്പലി
    long pepper


Entries from Datuk Database

ഓഷണ(നാമം):: തിപ്പിലി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ adipose, banian, bipartisan, eccentric, reprisal


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean