മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഓവുചാല്‍ Edit
    വെള്ളമൊഴുകുന്ന ചാല്‍
    a drainage channel


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ rim, static sense, sticker, ആര്യിക, ഒടി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean