മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഓവുചാല്‍ Edit
    വെള്ളമൊഴുകുന്ന ചാല്‍
    a drainage channel


ഓവുചാല്‍
    sewer


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ oteology, ആതലാല്‍, ഇന്ദ്രപത്നി, ചക്കരക്കിഴങ്ങ്, മാധവദ്രുമം


75404 Malayalam words
94597 English words
Hosted on DigitalOcean