മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഓര്‍ക്കാപ്പുറത്ത് Edit
    ആകസ്മികമായി, അവിചാരിതമായി
    unexpectedly, accidentally


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ scenery, അപേക്ഷ്യ, പ്രണിപാതി, ബാഷ്പദ്രവ്യം, ബഹുലീകരിക്കുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean