മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഓമനക്കുഴി Edit
നാമം
    നുണക്കുഴി,നുണച്ചുഴി, കവിളില്‍ ഓമനത്തം തോന്നിക്കുന്ന കുഴി
    a dimple on the cheek


Entries from Datuk Database

ഓമനക്കുഴി(നാമം):: നുണക്കുഴി, നുണച്ചുഴി, കവിളില്‍ ഓമനത്തം തോന്നിക്കുന്ന കുഴി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ schooner, അസിലോമാവ്, ആജീവന്‍, ചാലവേ, കുറുമ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean