മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഓണപ്പൂ Edit
    ഓണക്കാലത്ത് കൂടുതലായി കാണുന്ന ഒരു തരം മഞ്ഞപ്പൂവ്
    yellow flower which is, plentiful at the time of Onam festival


Entries from Datuk Database

ഓണപ്പൂ(നാമം):: കാശിത്തുമ്പ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ play, അപ്പാച്ചിമേട്, ബര്‍ഹിഷ്മതി, ബന്ധുല, ചക്രാടകന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean