മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഓഡ്രപുഷ്പം Edit
    ചെമ്പരത്തി
    flower plant, hibiscus rosasinensis


Entries from Datuk Database

ഓഡ്രപുഷ്പം(നാമം):: ചെമ്പരുത്തി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ offish, pharmaceutics, ആപോദന്‍, ആര്യകം, പ്രവാക്ത്വം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean